Gutisk Waúrd seins

pron. his

« Back to Lexicon

Pronoun: his
Usage: Search this stem on wulfila.be
Feminine
 Sing.Pl.
Nom - -
Acc seina seinōs
Gen seináizōs seináizō
Dat seinái seináim
Masculine
 Sing.Pl.
Nom - -
Acc seinana seinans
Gen seinis seináizē
Dat seinamma seináim
Neuter
 Sing.Pl.
Nom - -
Acc sein, seinata seina
Gen seinis seináizē
Dat seinamma seináim