Gutisk Waúrd ōgan

pp.VI to fear

« Back to Lexicon

Principal parts: ogan, oh, ogun, ohts (click to search usasge on Wulfila.be)

Verb: to fear
Present
 Sing.DualPl.
1st ōg ōgu ōgum
2nd ōgt ōguts ōguþ
3rd ōg - ōgun
Present Subjunctive
 Sing.DualPl.
1st ōgjáu ōgeiwa ōgeima
2nd ōgeis ōgeits ōgeiþ
3rd ōgi - ōgeina
Preterite
 Sing.DualPl.
1st ōhta ōhtēdu ōhtēdum
2nd ōhtēs ōhtēduts ōhtēduþ
3rd ōhta - ōhtēdun
Preterite Subjunctive
 Sing.DualPl.
1st ōhtēdjáu ōhtēdeiwa ōhtēdeima
2nd ōhtēdeis ōhtēdeits ōhtēdeiþ
3rd ōhtēdi - ōhtēdeina
Present Participle
Feminine
 Sing.Pl.
Nom ōgandei ōgandeins
Voc ōgandei ōgandeins
Acc ōgandein ōgandeins
Gen ōgandeins ōgandeinō
Dat ōgandein ōgandeim
Masculine
 Sing.Pl.
Nom ōgands, ōganda ōgandans
Voc ōganda ōgandans
Acc ōgandan ōgandans
Gen ōgandins ōgandanē
Dat ōgandin ōgandam
Neuter
 Sing.Pl.
Nom ōgandō ōgandōna
Voc ōgandō ōgandōna
Acc ōgandō ōgandōna
Gen ōgandins ōgandanē
Dat ōgandin ōgandam
Past Participle
Strong Feminine
 Sing.Pl.
Nom ōhta ōhtōs
Voc ōhta ōhtōs
Acc ōhta ōhtōs
Gen ōhtáizōs ōhtáizō
Dat ōhtái ōhtáim
Strong Masculine
 Sing.Pl.
Nom ōhts ōhtái
Voc ōhts ōhtái
Acc ōhtana ōhtans
Gen ōhtis ōhtáizē
Dat ōhtamma ōhtáim
Strong Neuter
 Sing.Pl.
Nom ōht, ōhtata ōhta
Voc ōht, ōhtata ōhta
Acc ōht, ōhtata ōhta
Gen ōhtis ōhtáizē
Dat ōhtamma ōhtáim
Weak Feminine
 Sing.Pl.
Nom ōhtō ōhtōns
Voc ōhtō ōhtōns
Acc ōhtōn ōhtōns
Gen ōhtōns ōhtōnō
Dat ōhtōn ōhtōm
Weak Masculine
 Sing.Pl.
Nom ōhta ōhtans
Voc ōhta ōhtans
Acc ōhtan ōhtans
Gen ōhtins ōhtanē
Dat ōhtin ōhtam
Weak Neuter
 Sing.Pl.
Nom ōhtō ōhtōna
Voc ōhtō ōhtōna
Acc ōhtō ōhtōna
Gen ōhtins ōhtanē
Dat ōhtin ōhtam