Gutisk Waúrd gulþ

sn. gold

« Back to Lexicon

Usage: Search this stem on wulfila.be

Noun: gold
 Sing.Pl.
Nom gulþ gulþa
Voc gulþ gulþa
Acc gulþ gulþa
Gen gulþis gulþē
Dat gulþa gulþam