Gutisk Waúrd ana-slēpan

sv.VII to fall asleep

« Back to Lexicon

Principal parts: ana-slepan, ana-saíslep, ana-saíslepun, ana-slepans (click to search usasge on Wulfila.be)

Verb: to fall asleep
Present
 Sing.DualPl.
1st ana-slēpa ana-slēpōs ana-slēpam
2nd ana-slēpis ana-slēpats ana-slēpiþ
3rd ana-slēpiþ - ana-slēpand
Present Subjunctive
 Sing.DualPl.
1st ana-slēpáu ana-slēpáiwa ana-slēpáima
2nd ana-slēpáis ana-slēpáits ana-slēpáiþ
3rd ana-slēpái - ana-slēpáina
Preterite
 Sing.DualPl.
1st ana-saíslēp ana-saíslēpu ana-saíslēpum
2nd ana-saíslēft ana-saíslēputs ana-saíslēpuþ
3rd ana-saíslēp - ana-saíslēpun
Preterite Subjunctive
 Sing.DualPl.
1st ana-saíslēpjáu ana-saíslēpeiwa ana-saíslēpeima
2nd ana-saíslēpeis ana-saíslēpeits ana-saíslēpeiþ
3rd ana-saíslēpi - ana-saíslēpeina
Passive
 Sing.DualPl.
1st ana-slēpada - ana-slēpanda
2nd ana-slēpaza - ana-slēpanda
3rd ana-slēpada - ana-slēpanda
Passive Subjunctive
 Sing.DualPl.
1st ana-slēpáidáu - ana-slēpáindáu
2nd ana-slēpáizáu - ana-slēpáindáu
3rd ana-slēpáidáu - ana-slēpáindáu
Imperative
 Sing.DualPl.
1st - - ana-slēpam
2nd ana-slēp ana-slēpats ana-slēpiþ
3rd ana-slēpadáu - ana-slēpandáu
Present Participle
Feminine
 Sing.Pl.
Nom ana-slēpandei ana-slēpandeins
Voc ana-slēpandei ana-slēpandeins
Acc ana-slēpandein ana-slēpandeins
Gen ana-slēpandeins ana-slēpandeinō
Dat ana-slēpandein ana-slēpandeim
Masculine
 Sing.Pl.
Nom ana-slēpands, ana-slēpanda ana-slēpandans
Voc ana-slēpanda ana-slēpandans
Acc ana-slēpandan ana-slēpandans
Gen ana-slēpandins ana-slēpandanē
Dat ana-slēpandin ana-slēpandam
Neuter
 Sing.Pl.
Nom ana-slēpandō ana-slēpandōna
Voc ana-slēpandō ana-slēpandōna
Acc ana-slēpandō ana-slēpandōna
Gen ana-slēpandins ana-slēpandanē
Dat ana-slēpandin ana-slēpandam
Past Participle
Strong Feminine
 Sing.Pl.
Nom ana-slēpana ana-slēpanōs
Voc ana-slēpana ana-slēpanōs
Acc ana-slēpana ana-slēpanōs
Gen ana-slēpanáizōs ana-slēpanáizō
Dat ana-slēpanái ana-slēpanáim
Strong Masculine
 Sing.Pl.
Nom ana-slēpans ana-slēpanái
Voc ana-slēpans ana-slēpanái
Acc ana-slēpanana ana-slēpanans
Gen ana-slēpanis ana-slēpanáizē
Dat ana-slēpanamma ana-slēpanáim
Strong Neuter
 Sing.Pl.
Nom ana-slēpan, ana-slēpanata ana-slēpana
Voc ana-slēpan, ana-slēpanata ana-slēpana
Acc ana-slēpan, ana-slēpanata ana-slēpana
Gen ana-slēpanis ana-slēpanáizē
Dat ana-slēpanamma ana-slēpanáim
Weak Feminine
 Sing.Pl.
Nom ana-slēpanō ana-slēpanōns
Voc ana-slēpanō ana-slēpanōns
Acc ana-slēpanōn ana-slēpanōns
Gen ana-slēpanōns ana-slēpanōnō
Dat ana-slēpanōn ana-slēpanōm
Weak Masculine
 Sing.Pl.
Nom ana-slēpana ana-slēpanans
Voc ana-slēpana ana-slēpanans
Acc ana-slēpanan ana-slēpanans
Gen ana-slēpanins ana-slēpananē
Dat ana-slēpanin ana-slēpanam
Weak Neuter
 Sing.Pl.
Nom ana-slēpanō ana-slēpanōna
Voc ana-slēpanō ana-slēpanōna
Acc ana-slēpanō ana-slēpanōna
Gen ana-slēpanins ana-slēpananē
Dat ana-slēpanin ana-slēpanam