Gutisk Waúrd ana-qiþan

sv.V to speak evil (of)

« Back to Lexicon

Principal parts: ana-qiþan, ana-qaþ, ana-qeþun, ana-qiþans (click to search usasge on Wulfila.be)

Verb: to speak evil (of)
Present
 Sing.DualPl.
1st ana-qiþa ana-qiþōs ana-qiþam
2nd ana-qiþis ana-qiþats ana-qiþiþ
3rd ana-qiþiþ - ana-qiþand
Present Subjunctive
 Sing.DualPl.
1st ana-qiþáu ana-qiþáiwa ana-qiþáima
2nd ana-qiþáis ana-qiþáits ana-qiþáiþ
3rd ana-qiþái - ana-qiþáina
Preterite
 Sing.DualPl.
1st ana-qaþ ana-qēþu ana-qēþum
2nd ana-qast ana-qēþuts ana-qēþuþ
3rd ana-qaþ - ana-qēþun
Preterite Subjunctive
 Sing.DualPl.
1st ana-qēþjáu ana-qēþeiwa ana-qēþeima
2nd ana-qēþeis ana-qēþeits ana-qēþeiþ
3rd ana-qēþi - ana-qēþeina
Passive
 Sing.DualPl.
1st ana-qiþada - ana-qiþanda
2nd ana-qiþaza - ana-qiþanda
3rd ana-qiþada - ana-qiþanda
Passive Subjunctive
 Sing.DualPl.
1st ana-qiþáidáu - ana-qiþáindáu
2nd ana-qiþáizáu - ana-qiþáindáu
3rd ana-qiþáidáu - ana-qiþáindáu
Imperative
 Sing.DualPl.
1st - - ana-qiþam
2nd ana-qiþ ana-qiþats ana-qiþiþ
3rd ana-qiþadáu - ana-qiþandáu
Present Participle
Feminine
 Sing.Pl.
Nom ana-qiþandei ana-qiþandeins
Voc ana-qiþandei ana-qiþandeins
Acc ana-qiþandein ana-qiþandeins
Gen ana-qiþandeins ana-qiþandeinō
Dat ana-qiþandein ana-qiþandeim
Masculine
 Sing.Pl.
Nom ana-qiþands, ana-qiþanda ana-qiþandans
Voc ana-qiþanda ana-qiþandans
Acc ana-qiþandan ana-qiþandans
Gen ana-qiþandins ana-qiþandanē
Dat ana-qiþandin ana-qiþandam
Neuter
 Sing.Pl.
Nom ana-qiþandō ana-qiþandōna
Voc ana-qiþandō ana-qiþandōna
Acc ana-qiþandō ana-qiþandōna
Gen ana-qiþandins ana-qiþandanē
Dat ana-qiþandin ana-qiþandam
Past Participle
Strong Feminine
 Sing.Pl.
Nom ana-qiþana ana-qiþanōs
Voc ana-qiþana ana-qiþanōs
Acc ana-qiþana ana-qiþanōs
Gen ana-qiþanáizōs ana-qiþanáizō
Dat ana-qiþanái ana-qiþanáim
Strong Masculine
 Sing.Pl.
Nom ana-qiþans ana-qiþanái
Voc ana-qiþans ana-qiþanái
Acc ana-qiþanana ana-qiþanans
Gen ana-qiþanis ana-qiþanáizē
Dat ana-qiþanamma ana-qiþanáim
Strong Neuter
 Sing.Pl.
Nom ana-qiþan, ana-qiþanata ana-qiþana
Voc ana-qiþan, ana-qiþanata ana-qiþana
Acc ana-qiþan, ana-qiþanata ana-qiþana
Gen ana-qiþanis ana-qiþanáizē
Dat ana-qiþanamma ana-qiþanáim
Weak Feminine
 Sing.Pl.
Nom ana-qiþanō ana-qiþanōns
Voc ana-qiþanō ana-qiþanōns
Acc ana-qiþanōn ana-qiþanōns
Gen ana-qiþanōns ana-qiþanōnō
Dat ana-qiþanōn ana-qiþanōm
Weak Masculine
 Sing.Pl.
Nom ana-qiþana ana-qiþanans
Voc ana-qiþana ana-qiþanans
Acc ana-qiþanan ana-qiþanans
Gen ana-qiþanins ana-qiþananē
Dat ana-qiþanin ana-qiþanam
Weak Neuter
 Sing.Pl.
Nom ana-qiþanō ana-qiþanōna
Voc ana-qiþanō ana-qiþanōna
Acc ana-qiþanō ana-qiþanōna
Gen ana-qiþanins ana-qiþananē
Dat ana-qiþanin ana-qiþanam