Gutisk Waúrd aihan

pp.VI+acc = áigan

« Back to Lexicon

Principal parts: áihan, áih, áihun, áihans (click to search usasge on Wulfila.be)

Verb: = áigan
Present
 Sing.DualPl.
1st áih áihu áihum
2nd áiht áihuts áihuþ
3rd áih - áihun
Present Subjunctive
 Sing.DualPl.
1st áihjáu áiheiwa áiheima
2nd áiheis áiheits áiheiþ
3rd áihi - áiheina
Preterite
 Sing.DualPl.
1st áihana áihanēdu áihanēdum
2nd áihanēs áihanēduts áihanēduþ
3rd áihana - áihanēdun
Preterite Subjunctive
 Sing.DualPl.
1st áihanēdjáu áihanēdeiwa áihanēdeima
2nd áihanēdeis áihanēdeits áihanēdeiþ
3rd áihanēdi - áihanēdeina
Present Participle
Feminine
 Sing.Pl.
Nom áihandei áihandeins
Voc áihandei áihandeins
Acc áihandein áihandeins
Gen áihandeins áihandeinō
Dat áihandein áihandeim
Masculine
 Sing.Pl.
Nom áihands, áihanda áihandans
Voc áihanda áihandans
Acc áihandan áihandans
Gen áihandins áihandanē
Dat áihandin áihandam
Neuter
 Sing.Pl.
Nom áihandō áihandōna
Voc áihandō áihandōna
Acc áihandō áihandōna
Gen áihandins áihandanē
Dat áihandin áihandam
Past Participle
Strong Feminine
 Sing.Pl.
Nom áihana áihanōs
Voc áihana áihanōs
Acc áihana áihanōs
Gen áihanáizōs áihanáizō
Dat áihanái áihanáim
Strong Masculine
 Sing.Pl.
Nom áihans áihanái
Voc áihans áihanái
Acc áihanana áihanans
Gen áihanis áihanáizē
Dat áihanamma áihanáim
Strong Neuter
 Sing.Pl.
Nom áihan, áihanata áihana
Voc áihan, áihanata áihana
Acc áihan, áihanata áihana
Gen áihanis áihanáizē
Dat áihanamma áihanáim
Weak Feminine
 Sing.Pl.
Nom áihanō áihanōns
Voc áihanō áihanōns
Acc áihanōn áihanōns
Gen áihanōns áihanōnō
Dat áihanōn áihanōm
Weak Masculine
 Sing.Pl.
Nom áihana áihanans
Voc áihana áihanans
Acc áihanan áihanans
Gen áihanins áihananē
Dat áihanin áihanam
Weak Neuter
 Sing.Pl.
Nom áihanō áihanōna
Voc áihanō áihanōna
Acc áihanō áihanōna
Gen áihanins áihananē
Dat áihanin áihanam