Gutisk Waúrd Eiairikō

wf. Jericho

« Back to Lexicon

Usage: Search this stem on wulfila.be

Noun: Jericho
 Sing.Pl.
Nom Eiaírikō Eiaírikōns
Voc Eiaírikō Eiaírikōns
Acc Eiaírikōn Eiaírikōns
Gen Eiaírikōns Eiaírikōnō
Dat Eiaírikōn Eiaírikōm